[x] Դ˹ҵҧ
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ เป้าหมาย
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลบุคลากร
เศรษฐกิจพอเพียง
SAR ปีการศึกษา 2559
โครงสร้างการบริหาร
งบทดลอง
มาตราฐานการศึกษาและกำหนดค่าเป้าหมาย 2565

<< Զع¹ 2567 >>
. . . . . . .
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

>> ¡áԨ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

  

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
ระกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วิชาเอกดนตรีสากล จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดตามแนบในประกาศ
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 9 อัตรา
ระกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 9 อัตรา รายละเอียดตามแนบในประกาศ
ยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 12 อัตรา
ยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 12 อัตรารายละเอียดตามแนบในประกาศ
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 โดยให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้าง ในวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 8.30 น. ณ ห้องสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล อาคารเรียน 324
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา วิชาเอกสังคมศึกษา
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 โดยให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้าง ในวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 8.30 น. ณ ห้องสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล อาคารเรียน 324
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงพัฒนาโรงเรียน ครั้งที่ 2
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงพัฒนาโรงเรียน ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วิชาเอกเคมี จำนวน 1 อัตรา
เผยแพร่ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาและประกาศกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา2565 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 จังหวัดเชียงใหม่
เผยแพร่ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาและประกาศกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา2565 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 จังหวัดเชียงใหม่
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 โดยให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้าง ในวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 8.30 น. ณ ห้องสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล อาคารเรียน 324
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 เพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 8.00-12.00 น. และเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 4 ตำแหน่ง รายละเอียดดังแนบ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อสรรหาและสรรหาเป็นพนักงานราชการ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อสรรหาและสรรหาเป็นพนักงานราชการ วิชาเอกภาษาไทยและเอกสังคมศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อสรรหาและสรรหาเป็นพนักงานราชการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อสรรหาและสรรหาเป็นพนักงานราชการ วิชาเอกภาษาไทยและวิชาเอกสังคมศึกษา
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 รับสมัครพนักงานราช วิชาเอกภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา วิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดดังแนบ
ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 เรื่อง กำหนดการและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 เรื่อง กำหนดการและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และขอความอนุเคราะห์รับรองการคัดกรองแบบยืนยันการคัดกรองจากหมู่บ้านพร้อมแบบยืนยันการคัดกรองจากหมู่บ้าน
มาตราการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
แนวทางจ่ายเงินตามโครงการโดยวิธีโอนเข้าบัญชี หรือรับเงินสด และช่องทางการส่งเอกสาร
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อสรรหาและสรรหาเป็นพนักงานราชการ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อสรรหาและสรรหาเป็นพนักงานราชการ วิชาเอกการบัญชี จำนวน 1 อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อสรรหาและสรรหาเป็นพนักงานราชการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อสรรหาและสรรหาเป็นพนักงานราชการ วิชาเอกการบัญชี จำนวน 1 อัตรา

ѧʴ˹ҷ 1/4 ->
<< 1 2 3 4 >>


.
l ʶԵԡҹ l

 

 ҹѹ 6/11/2558
WebSite:: https://www.rpk30.ac.th

--->ç¹ҪЪҹ ѧѴ§<--- 
Ţ 77   2 .  .  .§   50280
Tel :: 088-2891916 (áç¹)
School E-Mail  ::rajaphacha30@gmail.com, admin@rpk30.ac.th

Facebook :: ç¹ҪЪҹ 30 - RPK30

 

Webmaster Zone!
˹ҷѴк
Obec Mail
Team ! Help Online Support
ç¹ ͡Ẻç¹
ǡ֡ ֡ Է°ҹ